Selamat datang di kamus KBBI Online

Kamus KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berisi kata-kata dalam bahasa Indonesia beserta artinya. Dalam website ini kata-kata dalam bahasa Indonesia telah dikelompokkan menjadi beberapa kategori dan kelas kata. Anda dapat mengaksesnya melalui menu yang ada di bagian atas website ini. Untuk melakukan pencarian kata, masukkan kata yang akan Anda cari pada kotak pencarian yang tersedia. Data dalam kamus ini berdasarkan kamus KBBI Edisi III dari Pusat Bahasa. Selengkapnya...


(seperti) anjing terpanggang ekor

Peribahasa mendapat kesusahan yang amat sangat sehingga tidak keruan tingkah lakunya: (seperti) disalak (spt) anjing terpanggang ekor bertuah, Peribahasa tidak dapat bertangguh lagi

-an

[sufiks pembentuk nomina]
(1) hasil tindakan: buatan; catatan; didikan;
(2) yang biasa dikenai tindakan; yang di-: makanan; bacaan;
(3) tempat; lokasi: kubangan; pangkalan; tepian; awalan;
(4) alat untuk mengukur atau menghitung: meteran; timbangan;
(5) hal atau cara: tembakan

[sufiks pembentuk nomina]
(1) kumpulan; gugusan: puluhan; ribuan; sayuran; daratan; lautan;
(2) yang mempunyai atau mengandung: durian; rambutan;
(3) Cakapan (tidak baku) yang menyerupai: gunungan; piringan

[sufiks pembentuk adjektiva]
(1) sesuatu yang mempunyai sifat: manisan; asinan;
(2) Cakapan (tidak baku) intensitas: tinggian; besaran

Cakapan (tidak baku) [sufiks pembentuk verba] melakukan sesuatu yang pelaku atau tindakannya banyak (saling): jualan; pacaran;
(2) sufiks pembentuk nomina kegiatan yang berkenaan dengan pelaku atau tindakan yang banyak: lebaran; natalan; syukuran

-anda (-nda

[bentuk terikat] menyatakan hormat atau kekeluargaan: ayahanda; ibunda; pamanda

-el-

[infiks pembentuk nomina]
(1) yang melakukan: pelatuk;
(2) alat: telapak; telunjuk;
(3) benda yang kelopak: gelembung;
(4) kumpulan: gerigi

[infiks pembentuk verba] terjadi, berlaku, atau melakukan: geleser; kelupas

-em-

[infiks pembentuk numeralia] kumpulan (banyak, aneka): gemunung; temali

[infiks pembentuk verba] berulang-ulang atau terus-menerus: gemerlap; gemerencing

-er-

[infiks pembentuk nomina]
(1) alat: seruling;
(2) yang memiliki, mengandung, atau bersifat: gerigi

[infiks pembentuk verba] berulang (terus-menerus): geresek; seruak; seruduk;
(2) infiks pembentuk adjektiva mengandung (bersifat): kerontang

-i

[sufiks pembentuk verba]
(1) memberikan: sampuli; selimuti; pagari;
(2) berulang-ulang: lempari; pukuli; sirami;
(3) di; pada: jalani; turuni; naiki; kirimi